българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

ЗаконодателсвоЗакон за висшето образование 

Закон за здравето

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 28 за устройството ,реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерия

Правила чл.5 от ЗБНЗОК 2021 г.-21012021

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021

Законза бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. ЗБНЗОК 2022Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.