българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


ЗаконодателсвоЗакон за висшето образование 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 28 за устройството ,реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерия

Правила чл.5 от ЗБНЗОК 2021 г.-21012021

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021

Законза бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. ЗБНЗОК 2022


КТД Здравеопазване 2022

Закон за съсловната организация в сила от 2020

Закон за здравето
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.