българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Въпроси и отговориКаква е ролята на съсловната организация?
Държавата делегира правомощия и функции на съсловните организации ,изпълнението на които осигурява и гарантира
високо качество и професионализъм на упражняващите регулирана професия с оглед гарантиране на общественото здраве,и от друга страна провеждане на адекватен и комплексен контрол  за спазване законодателството регламентиращо дейността на медицинските специалист.

Чрез съсловната организация се постига национална представителност, която  дава възможност на практикуващите помощник -фармацевти да изразява  професионалната си  позиция по отношение на законодателството, касаещо труд,образование,специализация и да се включва активно с създаването на нормативната база за оказване на качествена фармацевтична грижа за населението.

 Кои са основните функции на  съсловната  организация?
 - да създаде и води Национален електронен регистър на упражняващите регулираната професия на помощник –фармацевт;
 - да  представлява и защитава гражданските и на професионални права и интереси на нейните  членове;
 - да приема правила за добра фармацевтична практика и стандарти и упражнява контрол по спазването им ;
 - да  организира обучения за повишаване на квалификацията на работещите помощник фармацевти;
 - да гарантира спазването на Етичен кодекс  и недопускане на нерегламентирани практики с сферата на фармацията;

Задължително ли е членството в БАПФ ?
Помощник-фармацевт може да упражнява професията си,ако отговаря на  изискванията за притежаване на диплома за професионална квалификация и е вписан в регистъра на регионалната колегия на територията,на която упражнява дейността си. /чл 4. от ЗСОМСААМСЗПФ/
Ако не практикувате, членството Ви в Асоциацията е  доброволно.

Как мога да стана член на БАПФ?
За да членувате са  необходими следните условия:
1.    да сте помощник-фармацевт;
2.    да подадете в РК (по месторабота, ако ще практикувате или по местоживеене, ако няма да практикувате) заявление за вписване в БАПФ , към което да приложите необходимите документи;
3.    необходимите документи са изброени в „Заявлението за членство“ и са описани в чл.35 от ЗСОМСААМСЗПФ;
Седалищата на РК и регионите, които те обхващат са изнесени в приложение към ЗСОМСААМСЗПФ.

Трябва ли задължително да плащам членски внос?
Да, всички членове на БАПФ са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос –встъпителен и редовен месечен членски внос.
Конгресът проведен на 06.06.2019г. взе решение и определи размерът на встъпителния чл.внос да е 10лв/ десет/ ,а месечния членски внос е определен е в размер на 1% от минималната работна заплата за страната.
Неплащането на  членския внос  води до  самоизключвате от Националния регистъра на работещите помощник-фармацевти.
Това Ви отнема правото да упражнявате професията си на помощник- фармацевт.

Къде и кога трябва да се плаща членски внос?

Членският внос се заплаща  в  брой в офиса на съответната РК, в която членувате, или по банков път, ако вашата колегия има открита банкова сметка,срещу което получавате финансов документ за направената вноска.

За какво ще се изразходват средствата от членския внос?

За да може да функционира нормално , да изпълнява функциите и да постига целите си,  вменени от ЗСОМСААМСЗПФ ,БАПФ  има нужда от финансови средства.
Те се изразходват от централното ръководство на БАПФ по Правила , определени от Конгреса или  от  ръководствата на РК ,съгласно правилата на съответната  Регионална колегия.
Контрол по спазване на правилата упражняват Контролните комисии на национално и регионално ниво.

Какви права имам като член на БАПФ?
Правата ви като член на БАПФ са определени от ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАПФ  и са следните:
- да избирате и да бъдете избирани в централните и регионалните органи на БАПФ;
- да се ползвате от помощта на БАПФ при спорове, свързани с упражняването на професията ;
- да се ползвате от помощта на БАПФ за повишаване на квалификацията си;
- на достъп до информацията, с която сте вписани в регистъра;

Какви задължения имам като член на БАПФ?
Задълженията ви като член на БАПФ са определени в  ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАПФ  и са следните:
- да упражнявате своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на помощник-фармацевта и да повишавате своята квалификация чрез следдипломни обучения;
- да спазвате правилата за добра фармацевтична практика;
- да спазвате Устава на БАПФ ;
- да уведомявате управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членувате, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване;

Към кого трябва да се обърна , ако имам проблеми ,предложения или сигнали свързани с упражняване на професията  ?
При всички случай вие може да се обърнете към ръководството на РК,където работите.
В случай,че решаването на проблема не е възможен на регионално ниво,то  вашите въпроси ще бъдат отнесени към Националното ръководство на БАПФ.

Как е уреден въпроса със защитата на събраните лични данни на членовете на БАПФ?

Съгласно последните промени в Закона за защита на личните данни ,отпадна изискването за регистрация на администратори на лични данни.
Изискването е : всяко лице ,което по някаква причина има достъп до лични данни да ги обработва и съхранява :
o    или ,ако това е предвидено в закон,
o    или,ако има съгласието на лицето,за което се отнася.

В конкретният случай основанието е  ЗСОМСААМСЗПФ./ДВ91 от 2018/.,който предвижда какви данни да съдържа заявлението за членство   и респективно регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация по чл.2 ал.1.на територията на която се упражнява дейността.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.