българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Вх.No 53 от 20.03.2021 Отговор Писмо от НЗОК 17-03.2021Г


2021-09-16 18:22:26

Вх.No 53 от 20.03.2021Отговор Писмо от НЗОК 17-03.2021Г

 

Не е тайна за никого, че аптечната система разчита на помощник-фармацевтите


2021-07-01 11:49:45

С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще. С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще.

Г-жо Петрова,
Публикуван е проект за изменение на наредбата, която определя дейността, която помощник – фармацевтите могат да извършват самостоятелно и под контрол.
Предоставят ли измененията нови възможности пред помощник- фармацевтите и ще се улесни ли работата им аптеките?
Наредба № №1/2011 се изготвя във връзка с чл.7 от ЗСОМСААМСЗПФ.Предложенията на БАПФ сме представили в МЗ на 26.02.2020г. и те са съобразени изцяло с тригодишното ни обучение в Медицинските колежи и Правилата за добра фармацевтична практика на помощник фармацевта“ одобрени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор „към МЗ.
Курсът ни на обучение обхваща хорариума по дисциплините:,: социална медицина и промоция на здравето,фармацевтични грижи,токсикология на лекарствените продукти, медицинска психология,медицински изделия,медицина на бедствените ситуации,
фармакология,броматология,ботаника,фармацевтична химия,фармакогнозия ,фармацевтично законодателство технология на лекарствените средства .Обучението ни се контролира от НАОА и придобитите знания дават основания за разписване на правомощия ,които се подчиняват на професионализъм и отговорност към пациентите.Освен това дейността на помощник-фармацевта се подчинява и на Кодекс за професионална етика.
Всичко това гарантира качество на предлаганите от нас дейности.
Нещо повече: в ЗЛПХМ законодателят дава право на помощник-фармацевтите да упражняват самостоятелно дейност при отпускане на лекарствени средства без лекарско предписание в малки населени места и дрогерии.
В публикувания Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1/2011г. в сайта на МЗ това не е съобразено и тази дейност е разписана като“ Професионалните дейности, които помощник-фармацевтът може да извършва под контрола на магистър-фармацевт“.
На корекция подлежи разписаното „ отпускане на хранителни добавки“ да се извършва под контрол на магистър фармацевт.Това според нас е истинско недоразумение,при положение,че към този момент хранителните добавки се отпускат в хранителни магазини от нефармацевти.
За тези несъответствия предстои да внесем Становище в МЗ.

Остава ограничението, отпускането на лекарства да става под ръководството на магистър-фармацевт. Пречка ли е това пред развитието на професията и смятате ли, че трябва да се промени?
Тази дейност се регламентира в чл.220 ал.3 от ЗЛПХМ .А тази разпоредба не е изменяна от 2013г.
Изключително важен правен фактор е Актът на Световната здравна организация от 2019г. относно правната регулация на аптеките в Европейския регион, една от основните дейности, извършвани от помощник-фармацевтите, е „отпускане на лекарства на клиенти и даване на писмени и устни инструкции за тяхната употреба, както е предписано от лекар, ветеринарен лекар или друг медицински специалист“.
Съгласно водещото определение, дадено в Международната стандартна класификация на професиите (ISCO 08 Code), “помощник-фармацевтите отпускат и приготвят лекарства, лосиони и други смеси, под ръководството на магистър-фармацевт в аптеки, болници и аптечни пунктове.”
Допълнително следва да подчертаем, че СЗО, като автор на този акт, изрично е посочила България измежду изброените държави-адресати. Прецизирането на разпоредбата на чл. 220, ал. 3 е необходимо с цел постигане на единна правна регулация в Европейския регион, като законовото дефиниране на компетентността езадължително условие за реализирането на гражданската отговорност на помощник-фармацевтите.Което пък е във връзка с чл.52 ал.3 от Конституцията на Р.България.

Има ли интерес сред младите хора към професията и какво трябва да се промени ( ако има такова) , за да стане професията на помощник фармацевтите по-желана, а трудът им да бъде регламентиран и оценен достойно?
Интересът към професията по принцип се формира от няколко показателя: ясен регламент на правомощията съобразен с нивото на образование/бакалавър/,възможност за кариерно развитие и заплащане.
И по тези три показателя има какво да се желае.
Преди всичко законовите правомощията на помощник-фармацевта към момента не са разписани и съобразени с конституционните ни права да упражняваме знанията за това ,които сме учили в Медицинските колежи.
Не е тайна за никого до колко аптечната система разчита на помощник-фармацевтите за да може да функционира нормално- в села и градове,в открити и болнични аптеки,в дрогерии и медицински представителства.Не е тайна за никого как се покрива графика за работното време- ежедневно,съботно и неделно,по време на дежурства в празнични дни.
Кариерното развитие на помощник-фармацевта е пряко свързано с включването в СДО акредитирани от БАПФ,присъждане на кредити и покриване на Квалификационни нива.
Учението през целия живот е задължително условие за повишаване на квалификация ,знания и умения след базовото обучение.А това се стимулира и от заплащане ,което е залегнало в ТРДЗ .

Вече две години съществува организацията на помощник- фармацевтите .Какво успяхте да постигне за това кратко време и какво Ви предстои?

Пътят до учредяването на съсловна организация ни отне повече от 10 години .Силната ни мотивация и аргументация се увенчаха с успех на 06.06.20219т.Ние ,/заедно със зъботехниците/ последни от всички регулирани професии в здравеопазването получихме възможност да имаме национална представителност:
• Единен национален регистър,
• Кодекс по професионална етика,
• Национална представителност - Представител във Висшия съвет по Фармация,
• Представител в Експертен съвет по търговия към ИАЛ,
• Представители в работна група към МЗ за изработване на Националната аптечна карта,
• Представители /28/ в комисиите при съставяне на областни аптечни карти
регламентирано участие на представител на помощник-фармацевтите ,
• Следдипломни обучения ,обхващащи всички помощник фармацевти,
• „Правила за добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта“,одобрени от
Агенция медицински надзор и предстоят да бъдат одобрени от МЗ и публикувани
• Възможна магистратура „Фармацевтичен мениджмънд“
Успяхме да изградим една много добра комуникация между колегите от Регионалните колегии,въпреки ,че необичайните ограничителни мерки съвпаднаха с голяма част от мандата на първото ръководство на БАПФ.Проведохме СДО –присъствени и онлайн според условията на карантина.
Какво предстои:
• „Наредба № 1 за професионалните дейности,които помощник-фармацевта може да
извършва както самостоятелно така и под контрол“.
• „Въвеждане на Квалификационни нива в професията“,

От името на Управителния съвет на БАПФ и лично от мое име поздравявам колегите с Втората Годишнина на Съсловната ни организация.
Пожелавам им здраве!
И да проявят морална и професионална устойчивост пред всякакви предизвикателства,които се изправят пред професията ни.
Да помнят,че истината винаги намира път и знанията,съчетани с достойнство се възнаграждава с признание от колеги и от пациенти !

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ БАПЗГ - Поздравителен адрес


2021-06-24 13:05:02

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ БАПЗГ - Поздравителен адрес

 

ПРОГРАМА - Първа конференция на Българската асоциация на помощник - фармацевтите информация за конференцията "Съсловната организация - гарант за качествена фармацевтична грижа" 5 - 6 юни 2021 г., Парк хотел Москва, София


2021-06-04 14:39:05

 

05 и 06 юни 2021 г. Българска медицинска хомеопатична организация, организира съвместно с Европейска школа по клинична хомеопатия ХIХ Национална конференция по клинична хомеопатия.


2021-06-02 11:02:58

XIX – та Национална конференция по клинична хомеопатия
Онлайн, 05-06.06.2021 г.
ТЕМА - СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: КОВИД-19, АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ, АТОПИЯ. ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА В ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ.

Това е линкът за включване: https://zoom.us/j/99425594032

Още информация тук

 


първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.