българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Съсловната организация Българска асоциация на помощник-фармацевтите поиска оставката на проф. Салчев като Управител на НЗОК.


2022-02-11 11:07:04

Съсловната организация Българска асоциация на помощник-фармацевтите поиска оставката на проф. Салчев като Управител на НЗОК.

 

 

Не е тайна за никого, че аптечната система разчита на помощник-фармацевтите


2021-07-01 11:50:21

С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще. С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще.

Г-жо Петрова,
Публикуван е проект за изменение на наредбата, която определя дейността, която помощник – фармацевтите могат да извършват самостоятелно и под контрол.
Предоставят ли измененията нови възможности пред помощник- фармацевтите и ще се улесни ли работата им аптеките?
Наредба № №1/2011 се изготвя във връзка с чл.7 от ЗСОМСААМСЗПФ.Предложенията на БАПФ сме представили в МЗ на 26.02.2020г. и те са съобразени изцяло с тригодишното ни обучение в Медицинските колежи и Правилата за добра фармацевтична практика на помощник фармацевта“ одобрени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор „към МЗ.
Курсът ни на обучение обхваща хорариума по дисциплините:,: социална медицина и промоция на здравето,фармацевтични грижи,токсикология на лекарствените продукти, медицинска психология,медицински изделия,медицина на бедствените ситуации,
фармакология,броматология,ботаника,фармацевтична химия,фармакогнозия ,фармацевтично законодателство технология на лекарствените средства .Обучението ни се контролира от НАОА и придобитите знания дават основания за разписване на правомощия ,които се подчиняват на професионализъм и отговорност към пациентите.Освен това дейността на помощник-фармацевта се подчинява и на Кодекс за професионална етика.
Всичко това гарантира качество на предлаганите от нас дейности.
Нещо повече: в ЗЛПХМ законодателят дава право на помощник-фармацевтите да упражняват самостоятелно дейност при отпускане на лекарствени средства без лекарско предписание в малки населени места и дрогерии.
В публикувания Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1/2011г. в сайта на МЗ това не е съобразено и тази дейност е разписана като“ Професионалните дейности, които помощник-фармацевтът може да извършва под контрола на магистър-фармацевт“.
На корекция подлежи разписаното „ отпускане на хранителни добавки“ да се извършва под контрол на магистър фармацевт.Това според нас е истинско недоразумение,при положение,че към този момент хранителните добавки се отпускат в хранителни магазини от нефармацевти.
За тези несъответствия предстои да внесем Становище в МЗ.

Остава ограничението, отпускането на лекарства да става под ръководството на магистър-фармацевт. Пречка ли е това пред развитието на професията и смятате ли, че трябва да се промени?
Тази дейност се регламентира в чл.220 ал.3 от ЗЛПХМ .А тази разпоредба не е изменяна от 2013г.
Изключително важен правен фактор е Актът на Световната здравна организация от 2019г. относно правната регулация на аптеките в Европейския регион, една от основните дейности, извършвани от помощник-фармацевтите, е „отпускане на лекарства на клиенти и даване на писмени и устни инструкции за тяхната употреба, както е предписано от лекар, ветеринарен лекар или друг медицински специалист“.
Съгласно водещото определение, дадено в Международната стандартна класификация на професиите (ISCO 08 Code), “помощник-фармацевтите отпускат и приготвят лекарства, лосиони и други смеси, под ръководството на магистър-фармацевт в аптеки, болници и аптечни пунктове.”
Допълнително следва да подчертаем, че СЗО, като автор на този акт, изрично е посочила България измежду изброените държави-адресати. Прецизирането на разпоредбата на чл. 220, ал. 3 е необходимо с цел постигане на единна правна регулация в Европейския регион, като законовото дефиниране на компетентността езадължително условие за реализирането на гражданската отговорност на помощник-фармацевтите.Което пък е във връзка с чл.52 ал.3 от Конституцията на Р.България.

Има ли интерес сред младите хора към професията и какво трябва да се промени ( ако има такова) , за да стане професията на помощник фармацевтите по-желана, а трудът им да бъде регламентиран и оценен достойно?
Интересът към професията по принцип се формира от няколко показателя: ясен регламент на правомощията съобразен с нивото на образование/бакалавър/,възможност за кариерно развитие и заплащане.
И по тези три показателя има какво да се желае.
Преди всичко законовите правомощията на помощник-фармацевта към момента не са разписани и съобразени с конституционните ни права да упражняваме знанията за това ,които сме учили в Медицинските колежи.
Не е тайна за никого до колко аптечната система разчита на помощник-фармацевтите за да може да функционира нормално- в села и градове,в открити и болнични аптеки,в дрогерии и медицински представителства.Не е тайна за никого как се покрива графика за работното време- ежедневно,съботно и неделно,по време на дежурства в празнични дни.
Кариерното развитие на помощник-фармацевта е пряко свързано с включването в СДО акредитирани от БАПФ,присъждане на кредити и покриване на Квалификационни нива.
Учението през целия живот е задължително условие за повишаване на квалификация ,знания и умения след базовото обучение.А това се стимулира и от заплащане ,което е залегнало в ТРДЗ .

Вече две години съществува организацията на помощник- фармацевтите .Какво успяхте да постигне за това кратко време и какво Ви предстои?

Пътят до учредяването на съсловна организация ни отне повече от 10 години .Силната ни мотивация и аргументация се увенчаха с успех на 06.06.20219т.Ние ,/заедно със зъботехниците/ последни от всички регулирани професии в здравеопазването получихме възможност да имаме национална представителност:
• Единен национален регистър,
• Кодекс по професионална етика,
• Национална представителност - Представител във Висшия съвет по Фармация,
• Представител в Експертен съвет по търговия към ИАЛ,
• Представители в работна група към МЗ за изработване на Националната аптечна карта,
• Представители /28/ в комисиите при съставяне на областни аптечни карти
регламентирано участие на представител на помощник-фармацевтите ,
• Следдипломни обучения ,обхващащи всички помощник фармацевти,
• „Правила за добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта“,одобрени от
Агенция медицински надзор и предстоят да бъдат одобрени от МЗ и публикувани
• Възможна магистратура „Фармацевтичен мениджмънд“
Успяхме да изградим една много добра комуникация между колегите от Регионалните колегии,въпреки ,че необичайните ограничителни мерки съвпаднаха с голяма част от мандата на първото ръководство на БАПФ.Проведохме СДО –присъствени и онлайн според условията на карантина.
Какво предстои:
• „Наредба № 1 за професионалните дейности,които помощник-фармацевта може да
извършва както самостоятелно така и под контрол“.
• „Въвеждане на Квалификационни нива в професията“,

От името на Управителния съвет на БАПФ и лично от мое име поздравявам колегите с Втората Годишнина на Съсловната ни организация.
Пожелавам им здраве!
И да проявят морална и професионална устойчивост пред всякакви предизвикателства,които се изправят пред професията ни.
Да помнят,че истината винаги намира път и знанията,съчетани с достойнство се възнаграждава с признание от колеги и от пациенти !

 

Предстои Първа конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.Разговаряме с пом.-фарм. Лиляна Петрова, председател на Българска асоциация на помощник-фармацевтите, за предстоящата Конференция и за това как се развива Асоциацията.


2021-04-07 15:39:48

Разговаряме с пом.-фарм. Лиляна Петрова, председател на Българска асоциация на помощник-фармацевтите, за предстоящата Конференция и за това как се развива Асоциацията.

  • Скоро ще се навършат 2 години от учредяването на БАПФ. Как ще опишете пътят, който трябваше да бъде изминат, за да бъде факт БАПФ?

Съсловието на помощник-фармацевтите има принос повече от 50 години за нормалното функциониране на аптечната система в градове и села.

Въпреки,че упражняваме регулирана професия,на нас помощник-фармацевтите ни отне повече от 10 години да отстояваме правото си на национална представителност  и  самоуправление – модел, който вече беше реален и добре работещ  за всички други здравни специалисти.

Изминахме труден, неравен, на моменти трънлив път. Посветихме много време и усилия за да убедим институциите и нашите опоненти, че съсловието ни заслужава да получи шанс за национална представителност чрез идентична професионално – съсловна организация. Осъществихме многобройни срещи, участия в работни трупи, сериозна аргументация отразена в писма и становища.

И на 06.06.2019г. нашата упоритост и последователност бяха възнаградени, когато със заповед на МЗ беше учредена Българска асоциация на помощник-фармацевтите.

  • Какви са нагласите на колегите помощник-фармацевти спрямо възможността да членуват в БАПФ?

Членуването в съсловна организация на упражняващите регулираните професии е условия за упражняване на дейност. Национален регистър на помощник-фармацевтите ще даде достоверна информация за съсловието – брой и разположение по региони, дипломи, следдипломно обучение и квалификация. Всичко това е особено важно, когато се касае за регулирана професия, каквато е и тази на помощник-фармацевта.

Повече от 70% от колегите вече членуват и разбират колко е важно организирано, информирано и мотивирано да отстояваме професионалните си интереси.

И колко е важно ние като съсловие да сме единни срещу непрофесионализма и нерегламентираните практики във фармацията.

  • Защо трябва помощник-фармацевтите да членуват в БАПФ?

Както вече стана дума, ние упражняваме регулирана професия, която има особено значение за здравето на хората. Нейното упражняване се подчинява на строги правила – регистрация в единен електронен национален регистър, спазване на Етичен кодекс – ясни норми и правила за упражняване на професията, спазване на строг кодекс на поведение и пряка отговорност за обхвата на техните дейности.

Много важна функция на съсловната организация, вменена по закон от институциите е и продължаващото обучение за повишаване на квалификацията на здравните и фармацевтични специалисти .  

Организирането на такива обучения,тяхната акредитация и регистрация е дейност на Националния съвет по качество към БАПФ.

За да покрият изискването към професията,колегите трябва да се включват чрез своя УИН в такива обучения, да получат своите кредити. Важна информация е, че кредитите от СДО не се заплащат от членовете на БАПФ. Има изискване към практикуващите помощник-фармацевти за придобиване на минимум  90 кредита за тригодишен период: юни 2019 – юни 2022 година.

Във всичките Европейски  държави повишаването на квалификацията се преценява като критерий за стремеж към висок професионализъм.

За нас- БАПФ  това е  приоритет и кауза, с цел предлагане на по-качествени фармацевтични услуги от помощник-фармацевтите.

  • Как БАПФ допринася/ще допринесе за тяхното професионално развитие?

Професионалното развитие на всеки специалист е важно условие за възходяща професионална кариера.

Предстои въвеждане на Квалификационна рамка, съставена от квалификационни нива. Това е ново за системата. И затова е важно включването на колегите във всички форми на продължаващо обучение.

Шанс за кариерно развитие имат колегите и с включването им в магистратура „Фармацевтичен мениджмънт“.За тази възможност работихме няколко години още като доброволна организация.

  • Какво сте постигнали до този момент?

Още на първото свое заседание УС на БАПФ прие План-програма за своята дейност през мандата си от три години. Тази програма отразява конкретни действия по изпълнение на целите.

Националната представителност, която постигнахме чрез учредяване на съсловната ни организация ни дава възможност да отстояваме професионалните права на гилдията чрез наш представител във Висшия съвет по фармация, имаме представител в Експертния съвет по търговия на дребно към ИАЛ, имаме представители в Работната група към МЗ за определяне методиката по съставяне на Национална аптечна карта.

Участвахме активно в промяна на чл.227 от ЗЛПХМ, като отстоявахме убеждението, че Националната аптечна карта не би могла да изпълни своето предназначение, ако при нейното създаване и при създаване на предхождащите я областни аптечни карти не е предвидено участие на представител на помощник-фармацевтите в съответните комисии.

Изработихме „Правила за Добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта“, които получиха одобрение от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

  • Предстои Първа конференция на БАПФ. Какво да очакваме от нея?

Преди всичко се надяваме условията да позволят провеждането на планираната ни Конференция на 5 и 6 юни в гр.София.

Очакваме  колегите от цялата страна да се регистрират за участие в сайта на БАПФ : www.baap.bg и да дойдат да отбележим заедно съсловното ни единство.

Очакваме нашите гости да уважат Празника ни и да споделят с нас  Втората годишнина на съсловната ни организация.

  • Кои ще са основните акценти в програмата на Конференцията?

Планираме няколко акцента на събитието- научна част, където сме поканили за лектори изявени имена в медицината и фармацията.

Важен елемент ще бъде и участието на наши партньори като изложители на нови фармацевтични продукти, с което колегите ще бъдат запознати. Ценим участието и на наши медийни партньори, които имат принос за популяризирането на дейността на съсловието и организацията ни.

И естествено като за Празник ще има и награди, и отличия за колеги, Регионални колегии и партньори с принос към съсловието.

  • Могат ли колеги, които (все още) не са членове на БАПФ да вземат участие в Конференцията?

Регистрацията за участие- онлайн или присъствено ще се осъществява чрез УИН –Уникален индивидуален номер.Това е изискване,което колегите все още имат време да изпълнят,като се регистрират в РК на БАПФ.

В сайта: www.baap.bg  има информация за контакт с РК.

Освен това ми се иска да напомня, че от 06.06.2019г.,според чл.4 от Закона за съсловната ни организация/ ЗСОМСААМСЗПФ/ условията за упражняване на дейност на територията на РБългария от помощник-фармацевт са две: притежаване на диплома и регистрация в РК, където колегата работи.

  • Днес е 7 април – Световен ден на здравето. Какво си пожелавате като фармацевт и какво ще пожелаете на всички здравни работници?

Пожелава на колегите  помощник-фармацевти и на всички избрали да упражняват професия в сектор здравеопазване – преди всичко да са здрави!

Пожелава им да имат сили да посрещат предизвикателствата, които срещаме в практиката си!

Пожелава им да срещнат признание от пациенти и институции за всеотдайността и професионализма – качества, на които се крепи здравната ни система!

 

източник: https://pharmacist.bg

 

 

 

Скъпи колеги, настъпващите Коледни и Новогодишни празници са идеалното време за равносметка на постигнатото, време за добрини,мечти и сърдечни пожелания.


2021-01-08 14:20:44

 

Скъпи колеги,                                                                    

настъпващите Коледни и Новогодишни празници

са идеалното време за равносметка на постигнатото,

време за  добрини,мечти и сърдечни пожелания.

Изпращаме една година,която премина под знака на тревожна пандемична обстановка непозната не само на нас,но и на целия свят.

Ковид 19 ни връхлетя неочаквано и промени ежедневието ни- лично и професионално.

Пред нас се изправиха ситуации,които промениха ритъма си на живот,планове и навици.

Като съсловие ни се наложи да работим в условия,които налагаха максимална мобилизация на етичност,морал и професионални знания.

Ние бяхме част от „фронтовата“ линия,която помагаше на пациентите да се преодолеят страхове,затруднения и да получат навреме квалифицирана фармацевтична грижа и помощ.

Трябва да сме горди ,че  като фармацевтични професионалисти дадохме своя принос за това,щото аптечната система да се справи успешно с многобройните предизвикателства.

Съсловният ни живот също претърпя адаптация към новите условия на мерки за ограничаване на заразата  и ни се наложи да провеждаме нашата комуникация чрез заседания и обучения основно онлайн .

Доказахме си,че въпреки сложните условия,когато сме мотивирани и единни знаем да се спавяме.

 Скъпи колеги ,

приемете моите и тези на Управителния съвет на Българската  асоциация на помощник-фармацевтите най- сърдечни  пожелания за  празнично настроение!

Пожелаваме Ви за сте здрави- Вие , Вашите семейства и приятели!

Да си пожелаем идващата 2021 година ще бъде по щедра ,по- успешна и да позволи да реализираме плановете си!

 

Лиляна Петрова

Председател на УС на БАПФ

 

Честваме Еньовден - празника на фармацевтите!


2020-06-25 13:13:35

На 24 юни – Еньовден, отбелязваме празника на българските фармацевти. Денят не е избран случайно, тъй като според поверията билките, събрани в ранното утро на Еньовден, са най-лековити. С тревите и цветята, набрани на празника, се прави голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. В тържествения венец непременно трябва да е вплетен царят на билките /еньовче/, което е с най-чудотворна сила. Останалите почитани билки, които се берат на този ден, са вратига, невен, жълт и бял равнец, комунига, маточина, здравец и др.

 

Освен с лековитите треви денят се свързва и с лятното слънцестоене, което е време за своебразна равносметка и преосмисляне на приоритетите. В духа на празника равносметка си направи и председателката на Българската асоциация на помощник-фармацевтите Лиляна Петрова, за която годината е изключително успешна, защото помощник-фармацевтите са вече обединени в професионална организация.


''Тази година Еньовден е още по-тържествен, защото съвпада с първата година от учредяване на съсловната ни организация – една цел, чиято реализация ни отне дванадесет години! Пожелавам на всички колеги най-вече да са здрави и въпреки трудния период, през който преминаваме – нека магията на Еньовден да ви стигне с добро и да ви донесе целебна сила и успех!'', сподели пом.фарм. Петрова.

 

Екипът на Credo Web се присъединява към поздрава и пожелава на магистър и помощник-фармацевтите крепко здраве, силен дух и отдаденост на успешното лечение на пациентите!

 

По материала работи: д-р Гергана Профирова

 

първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.