българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

ЗаконодателсвоЗакон за висшето образование 

Закон за здравето

Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 28 за устройството ,реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерия
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.